A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu học Cát Quế B tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm học 2021 - 2022

Tiểu học Cát Quế B tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm học 2021 - 2022

1. Nguồn gốc ra đời của Ngày Pháp luật 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người nên các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Trên thế giới hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện nay có hơn 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hằng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của đất nước mình. Trước khi Ngày Pháp luật được cụ thể hóa trong luật, các hoạt động của Ngày Pháp luật đã được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ triển khai từ ngày 04 tháng 10 năm 2010, thông qua Công văn số 3535/HĐPH của Hội đồng gửi Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương. Thực hiện Ngày Pháp luật cũng chính là cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tính đến ngày 31 tháng 5 tháng 2012, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 06 bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện mô hình này và qua đánh giá bước đầu cho thấy, việc thực hiện Ngày Pháp luật ở các địa phương, cơ quan đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Như vậy, sau quy định của Hiến pháp về ngày Quốc khánh, chúng ta có một đạo luật quy định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hằng năm - Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày 9/11 hằng năm. 

2. Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật:

Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

 

Hình ảnh học sinh tham gia hưởng ứng ngày hội pháp luật

3. Chủ đề và khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 là Phòng tránh xâm hại trẻ em- Phòng chống bạo lực học đường

          Có thể nói ngày hiến pháp và pháp luật là một dịp tốt để nhà trường tuyên truyền và phổ biến giáo dục hiến pháp và pháp luật. Đây cũng là dịp để thầy, cô và các em học sinh học tập và tìm hiểu nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật đồng thời tuyên truyền phổ biến vận động tới nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

          Hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, trường tiểu học Cát Quế B đã triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền online dưới cờ, tuyền truyền miệng, tuyên truyền thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ...  Qua buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường.

          Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Cát Quế B luôn ghi nhớ các khẩu hiệu: 

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Thủ độ tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô;

 

- Việc tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị với mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đã góp phần tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lí, trong giảng dạy, trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn trường, ý nghĩa của ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thu hút tập hợp đông đảo các em học sinh vào tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh.

          - Nâng cao tình đoàn kết, yêu thương nhau giữa các học sinh trong toàn trường.

          - Giúp học sinh có thêm các kĩ năng sống cơ bản, ý thức phòng tránh bị xâm hại, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an toàn.

- Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN”.

   Trên đây là bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCH Việt Nam của trường Tiểu học Cát Quế B.

          Xin chân trọng cảm ơn!

          Người viết: Phương Thúy

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Đang chờ cập nhật
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 29
Tháng 12 : 29
Tháng trước : 478
Năm 2022 : 5.094
Năm trước : 3.812
Tổng số : 9.374